• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

در صورت تشخیص کمیته ارزیاب،مبنی بر وجود نقص در بخش هایی از اطلاعات تکمیل شده در خود اظهاری، پیغام رفع نقص در بخش موردهای کاری--> وارده، ظاهر می گردد.

                 

با بازشدن این پیغام  توضیحاتی از سوی کارشناس پرونده  با مضمون  مواردی که ناقص وارد شده است، جهت اطلاع رسانی ذکر شده است و همچنین نام کارشناس، جهت پیگیری و اطلاع بیشتر از پرکردن نواقص وجود دارد، همچنین اطلاعات مربوط به فراخوان جاری، شماره پرونده موجود است .
جهت تکمیل موارد در بخش پرسشنامه پس از یکبار بازکردن پیغام رفع نقص، پرسشنامه در قسمت مشاهده پرسشنامه قابل ویرایش می باشد. و ویرایش
اطلاعات پروفایل و محصولات  از بخش جعبه ابزار ، منو قابل دسترسی است.

نکته1 : ترتیب پرکردن اطلاعات در زمان دریافت رفع نقص در صورت لزوم  1) پروفایل  2) فهرست محصولات   3) پرسشنامه  می باشد و تا زمان تکمیل نهایی اطلاعات درخواست شده از فشردن دکمه ثبت در پرسشنامه و ثبت و صدور در رفع نقص خودداری نمایید.

نکته2 :   برای ارسال مجدد اطلاعات تکمیل شده در رفع نقص به کارشناس، می بایست از داخل پیغام رفع نقص گزینه ثبت و صدور را کلیک کرده
 و پیغام از بخش وارده به صادره منتقل گردد.