• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت

1397/09/06
«اطلاعيه مهم»
انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت(AVL)
 
در راستاي تحقق "حمايت از كالاي ايراني" و منويات مقام عالي وزارت نفت طي ابلاغيه شماره 2-20/243907 مورخ 1395/05/30 و با عنايت به فراخوان‌هاي عمومي انجام شده قبلي و ارزيابي صلاحيت منابع خوداظهاري كرده در سامانه EP توسط كميته‌هاي فني بازرگاني دستگاه مركزي بر اساس دستورالعمل ارزيابي صلاحيت و رتبه‌بندي تامين‌كنندگان و سازندگان و معيارهاي ارزيابي‌صلاحيت، مطابق قانون برگزاري مناقصات بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند براساس بند(1) ابلاغيه شماره 97/393318 مورخ 1397/08/26 رئيس دستگاه مركزي، "فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت(AVL)" در سامانه تأمين الكترونيكي كالاي صنعت نفت(EP) از تاريخ 1397/09/01 بارگذاري و در اختيار كليه كاربران قرار گرفته است.
 با عنايت به اطلاع‌رساني‌هاي متعدد جهت تهيه توكن و اقدام براي خود‌اظهاري و فراخوان‌هاي انجام شده از سال 1392 تا 1397 و تمديد مكرر آنها تا 10 مرداد 1397 در سامانه EP، جرايد رسمي و انجمن‌هاي صنفي به كليه منابع موجود در كشور از جمله منابعي كه در فهرست اوليه منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت تجميع شده بودند(VL)، منابعي كه نسبت به تكميل پرسشنامه خوداظهاري و بارگذاري مدارك مورد نياز براي ارزيابي صلاحيت ثبت و صدور نهائي كرده بودند مورد ارزيابي كميته‌هاي فني بازرگاني دستگاه مركزي قرارگرفته و براساس ابلاغيه رئيس محترم دستگاه مركزي وزارت نفت، اسامي آن دسته از منابع كه حداقل نصاب مورد تائيدرا كسب نموده‌اند در تاريخ 97/09/01 ذيل فهرست بلند منابع ارزيابي صلاحيت شده دستگاه مركزي درج گرديد.
بديهي است:
1- آن‌ دسته از منابعي كه خود‌اظهاري كرده و در حال بررسي و ارزيابي مي‌باشند به محض نهائي شدن ارزيابي پرونده آنها در كميته‌هاي فني بازرگاني دستگاه مركزي، در صورت كسب حد نصاب مورد نظر بلافاصله به فهرست مذكور اضافه خواهند شد.
2- بهره‌برداري از منابع موجود در فهرست بلند قبلي در برگزاري مناقصات محدود و ساير خريدها مطابق با دستورالعمل‌هاي صادره در خصوص بكارگيري (AVL)، كه در حال اقدام بوده ولي به دلايلي غير از عدم صلاحيت از سوي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در ليست جديد قرار نگرفته‌اند تا پايان مراحل عقد قرارداد بلامانع مي‌باشد.
با عنايت به مجوزهاي قانوني و به منظور بهره‌مندي از حضور ساير منابعي كه به هر دليلي موفق به ورود به فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت نگرديده‌اند، مقرر شد در فرصتي مناسب و پس از بررسي روشهاي اجرائي نسبت به فراخوان بعدي اقدام لازم صورت پذيرد كه اين موضوع متعاقبا از طريق جرايد و خبرگزاري‌هاي رسمي و سامانه تأمين الكترونيكي كالاي صنعت نفت به نشاني  ep.mop.ir به اطلاع عموم خواهد رسيد.