• شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

انتشار فهرست بلند منابع واحد دستگاه مركزي وزارت نفت

1397/09/06
فهرست بلند منابع دستگاه مركزي وزارت نفت (AVL در سامانه تأمين الكترونيكي كالاي صنعت نفت از تاريخ  1397/09/01 بارگذاري و در اختيار كليه كاربران قرار گرفت.

مهم: تمدید فراخوان تا پایان تیر 97

1397/03/02
فرصت اخذ توکن و تکمیل پرسشنامه های خوداظهاری در سامانه  ep.mop.ir، تا تاریخ 97/04/31  تمدید شد.